[اسم]

اظهار

( ا-ظ-ه-ا-ر )
1 expression statement , declaration , manifestation
بیان، ابراز، بیانیه، اعلامیه

expression /ɪkˈspreʃ.ən/ /ɪkˈspreʃn/


statement /ˈsteɪtmənt/ /ˈsteɪtmənt/


declaration /ˌdekləˈreɪʃn/ /ˌdekləˈreɪʃn/


manifestation /mˌænɪfɪstˈeɪʃən/ /mˌanɪfɪstˈeɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان