[فعل]

اعتراف کردن

( ا-ع-ت-ر-ا-ف- -ک-ر-د-ن )
1 to confess to admit , make a confession , come clean
اقرار یا اذعان کردن (به گناه، جرم یا هر عملی)

to confess /kənˈfes/ /kənˈfɛs/


to admit /ədˈmɪt/ /ədˈmɪt/


make a confession /meɪk ə kənˈfɛʃən/ /meɪk ə kənˈfɛʃən/


come clean /kˈʌm klˈiːn/ /kˈʌm klˈiːn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان