[فعل]

افزایش دادن

( ا-ف-ز-ا-ی-ش- -د-ا-د-ن )
1 to increase to raise , to augment
افزودن، اضافه کردن، فزون ساختن

to increase /ɪnˈkriːs/ /ɪnˈkriːs/


to raise /reɪz/ /reɪz/


to augment /ɔːɡˈment/ /ɔːɡˈment/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان