[صفت]

امتحانی

( ا-م-ت-ح-ا-ن-ی )
1 experimental tentative , exam , test , trial
منسوب به امتحان؛ توصیف چیزی یا عملی که به‌صورت آزمایشی یا امتحانی انجام می‌شود.

experimental /ɪkˌspɛrɪˈmɛntəl/ /ɛksˌpɛrɪˈmɛntl/


tentative /ˈtɛntətɪv/ /ˈtɛntətɪv/


exam /ɪgˈzæm/ /ɪɡˈzæm/

قبل از اسم


test /test/ /tɛst/

قبل از اسم


trial /ˈtraɪəl/ /ˈtraɪəl/

قبل از اسم

[قید]

امتحانی

( ا-م-ت-ح-ا-ن-ی )
1 on a trial basis
به‌صورت آزمایشی

on a trial basis /ˌɑːn ɐ tɹˈaɪəl bˈeɪsɪs/ /ˌɒn ɐ tɹˈaɪəl bˈeɪsɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان