[فعل]

امر و نهی کردن

( ا-م-ر- -و- -ن-ه-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to order to boss around , to command , to instruct , to give orders
دستور دادن، فرمان دادن

to order /ˈɔːrd.ər/ /ˈɔːdə/


to boss around /bɑs əˈraʊnd/ /bɒs əˈraʊnd/


to command /kəˈmænd/ /kəˈmɑːnd/


to instruct /ɪnˈstrʌkt/ /ɪnˈstrʌkt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان