[فعل]

امر کردن

( ا-م-ر- -ک-ر-د-ن )
1 to order to command , to instruct
دستور دادن، فرمان دادن

to order /ˈɔːrd.ər/ /ˈɔːdə/


to command /kəˈmænd/ /kəˈmɑːnd/


to instruct /ɪnˈstrʌkt/ /ɪnˈstrʌkt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان