[اسم]

انگاره

( ا-ن-گ-ا-ر-ه )
1 supposition presumption
فرضیه، فرض، پندار، گمان

supposition /ˌsʌpəˈzɪʃən/ /ˌsʌpəˈzɪʃən/


presumption /prɪˈzʌmpʃən/ /prɪˈzʌmpʃən/

2 sketch
پیش‌طرح یا طرح اولیه چیزی

sketch /sketʃ/ /sketʃ/

3 measure
اندازه، مقیاس

measure /ˈmeʒər/ /ˈmeʒə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان