[صفت]

بادپا

( ب-ا-د-پ-ا )
1 swift speedy , fast
سریع، تیزپا، تندرو، چابک

swift /swɪft/ /swɪft/


speedy /ˈspiːdi/ /ˈspiːdi/


fast /fæst/ /fɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان