[صفت]

بارانی

( ب-ا-ر-ا-ن-ی )
1 rainy wet , pluvial
دارای باران، منسوب به باران

rainy /ˈreɪn.i/ /ˈreɪni/


wet /wet/ /wet/


pluvial /ˈpluːviəl/ /ˈpluːviəl/

[اسم]

بارانی

( ب-ا-ر-ا-ن-ی )
1 raincoat mackintosh
پالتوی بارانی؛ پوشاکی ضد آب و مقاوم در برابر نفوذ آب

raincoat /ˈreɪn.koʊt/ /ˈreɪnkəʊt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان