[صفت]

بامزه

( ب-ا-م-ز-ه )
1 delicious tasty
خوشمزه، خوش‌طعم، لذیذ

delicious /dɪˈlɪʃ.əs/ /dɪˈlɪʃəs/


tasty /ˈteɪst.i/ /ˈteɪsti/

2 funny amusing , interesting , cute
شوخ‌طبع، سرگرم‌کننده

funny /ˈfʌni/ /ˈfʌni/


amusing /əˈmjuː.zɪŋ/ /əˈmjuːzɪŋ/


interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ /ˈɪntrəstɪŋ/


cute /kjuːt/ /kjuːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان