[فعل]

به نظر آمدن

( ب-ه- -ن-ظ-ر- -آ-م-د-ن )
1 to appear to seem , to look

to appear /əˈpɪr/ /əˈpɪə/


to seem /siːm/ /siːm/


to look /lʊk/ /lʊk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان