seem


/siːm/
/siːm/

فعل
1
to seem [فعل]
1
به نظر رسیدن

گذشته: seemed   گذشته کامل: seemed  
مترادف:   appear come across as look
 • 1. He seems a nice man .
  1. او آدم خوبی به نظر می‌رسد.
 • 2. You seem happy .
  2. خوشحال به نظر می‌رسی.
 • It seems to me that this is OK .
  به نظر من می‌رسد که این خوب است.
 • در آن زمان به نظر ایده خوبی می‌رسید.
 • ‘He'll be there , then ? ’ ‘So it seems . ’
  «پس او آنجا خواهد بود؟» «اینطور به نظر می‌رسد.»
 • It seems he is not going to come .
  به نظر می‌رسد که او نخواهد آمد [به نظر او نمی‌آید].
 • 1. People aren’t always what they seem to be .
  1. مردم همیشه آنطور که به نظر می‌رسند نیستند.
 • 2. They seem to know what they're doing .
  2. به نظر می‌رسد آنها می‌دانند دارند چکار می‌کنند.