[قید]

seemingly

/ˈsiːmɪŋli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ظاهرا از قرار معلوم

  • 1.a seemingly harmless comment
    1. یک اظهار نظر ظاهرا بی‌ضرر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان