[صفت]

seemly

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شایسته مناسب، درخور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان