[اسم]

seepage

/sˈiːpɪdʒ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نشت نفوذ، رسوخ، چکه

معادل ها در دیکشنری فارسی: تراوش رخنه رسوخ
مترادف و متضاد oozing seeping

2 میزان نشت‌کرده (مایعات یا گاز)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان