[فعل]

به هم زدن

( ب-ه- -ه-م- -ز-د-ن )
1 to mix to blend

to mix /mɪks/ /mɪks/


to blend /blɛnd/ /blend/

2 to cancel to call off , to disrupt

to cancel /ˈkænsəl/ /ˈkænsl/


to call off /kɔl ɔf/ /kɔːl ɒf/


to disrupt /dɪsˈrʌpt/ /dɪsˈrʌpt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان