[فعل]

به همراه داشتن

( ب-ه- -ه-م-ر-ا-ه- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to carry to have , to tote , to bear

to carry /ˈkær.i/ /ˈkæri/


to have /hæv/ /hæv/


to tote /toʊt/ /təʊt/


to bear /ber/ /beə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان