[فعل]

to carry

/ˈkær.i/
فعل گذرا
[گذشته: carried] [گذشته کامل: carried]

1 حمل کردن همراه خود داشتن

مترادف و متضاد bear bring take transfer
to carry something
چیزی را حمل کردن
 • 1. Let me carry your bag for you.
  1. اجازه بده من کیفت را حمل کنم.
 • 2. to carry a gun
  2. تفنگ حمل کردن [مسلح بودن]
to carry somebody
کسی را (در بغل) حمل کردن
 • She was carrying a small child.
  او کودک کوچکی را (در بغل) حمل می‌کرد.
کاربرد فعل carry به معنای حمل کردن
فعل carry به معنای حمل کردن یعنی وزن چیزی را تحمل کنید و آن را بلند کرده و از یک مکان به مکانی دیگر منتقل کنید. مثلا:
".He was carrying a suitcase" (او یک چمدان (با خود) حمل می‌کرد.)
".She carried her baby in her arms" (او کودکش را در آغوشش حمل می‌کرد [بغل کرده بود].)
فعل carry می‌تواند به معنای جا به جا کردن و منتقل کردن فردی از یک مکان به مکان دیگر هم داشته باشد. مثلا:
".The injured were carried away on stretchers" (افراد زخمی روی تخت روان حمل شدند.)
فعل carry در یک کاربرد به معنای "همیشه چیزی را به همراه داشتن" است. مثلا:
".Police in many countries carry guns" (نیروهای پلیس در کشورهای زیادی اسلحه حمل می‌کنند.)
".I never carry much money on me" (من هیچوقت پول زیادی با خود حمل نمی‌کنم.)

2 بردن انتقال دادن، منتقل کردن

مترادف و متضاد transport
to carry somebody
کسی را بردن
 • The bus was carrying children to school.
  آن اتوبوس داشت بچه‌ها را به مدرسه می‌برد.
to carry something
چیزی را انتقال دادن
 • Underground cables carry electricity to all parts of the city.
  کابل‌های زیرزمینی برق را به تمام بخش‌های شهر منتقل می‌کند.

3 حامله بودن باردار بودن

مترادف و متضاد bear
to be carrying a baby/twins ...
بچه/دو قلو حامله بودن
 • She was carrying twins.
  او دو قلو حامله بود.
کاربرد فعل carry به معنای باردار بودن
فعل carry به معنای باردار بودن و حمل کردن جنین در شکم مادر است. این فعل در این مفهوم به صورت گذرا (یعنی همراه با مفعول) به کار می‌رود.

4 منتشر کردن (خبر و ...) پخش کردن

to carry something
چیزی را منتشر کردن
 • 1. The morning paper carried a story about demonstrations in New York and Washington D.C.
  1. روزنامه صبح داستان تظاهرات در نیویورک و واشنگتن دی‌سی را منتشر کرد.
 • 2. The national TV network carries religious programs.
  2. شبکه تلویزیون ملی برنامه‌های مذهبی پخش می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان