[فعل]

آوردن

( آ-و-ر-د-ن )
1 to bring to fetch , to carry
چیزی یا کسی را با خود از جایی به جایی یا از پیش کسی به پیش کس دیگر رساندن، با خود به جایی حمل کردن

to bring /brɪŋ/ /brɪŋ/


to fetch /fɛʧ/ /fɛʧ/


to carry /ˈkær.i/ /ˈkæri/

2 to give birth to bear
زاییدن، بچه آوردن، بچه به دنیا آوردن

to give birth /gɪv bɜrθ/ /gɪv bɜːθ/


to bear /ber/ /beə/

3 to tell to narrate , to relate
روایت کردن، حکایت گفتن

to tell /tel/ /tel/


to narrate /nəˈreɪt/ /nəˈreɪt/


to relate /rɪˈleɪt/ /rɪˈleɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان