[فعل]

حمل کردن

( ح-م-ل- -ک-ر-د-ن )
1 to carry to bear , to transport , to transfer

to carry /ˈkær.i/ /ˈkæri/


to bear /ber/ /beə/


to transport /ˈtrænspɔrt/ /ˈtrænspɔːt/


to transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان