[اسم]

بیانیه

( ب-ی-ا-ن-ی-ه )
1 statement declaration , communiqué

statement /ˈsteɪtmənt/ /ˈsteɪtmənt/


declaration /ˌdekləˈreɪʃn/ /ˌdekləˈreɪʃn/


communiqué /kəmjˌuːnɪkˈeɪ/ /kəmjˌuːnɪkˈeɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان