[صفت]

بی‌پرده

( ب-ی-‌-پ-ر-د-ه )
1 explicit frank

explicit /ɪkˈsplɪsɪt/ /ɪkˈsplɪsɪt/


frank /fræŋk/ /fræŋk/

[قید]

بی‌پرده

( ب-ی-‌-پ-ر-د-ه )
1 explicitly frankly

explicitly /ɪkˈsplɪsɪtli/ /ɪkˈsplɪsɪtli/


frankly /ˈfræŋ.kli/ /ˈfræŋkli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان