[قید]

frankly

/ˈfræŋ.kli/
غیرقابل مقایسه
  • 1.Quite frankly, I think this whole situation is ridiculous.
    1. کاملا صادقانه (رک و پوست کنده)، به نظرم کل این وضعیت مسخره است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان