[صفت]

frankish

/fɹˈæŋkɪʃ/
غیرقابل مقایسه

1 [مربوط به قبیله ژرمن فرانک‌ها]

[اسم]

Frankish

/fɹˈæŋkɪʃ/
غیرقابل شمارش

2 زبان کهن فرانکی [مربوط به قبیله ژرمن فرانک‌ها]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان