[صفت]

تابدار

( ت-ا-ب-د-ا-ر )
1 curly wavy , undulating

curly /ˈkɜrli/ /ˈkɜːli/


wavy /ˈweɪvi/ /ˈweɪvi/


undulating /ˈʌnʤəˌleɪtɪŋ/ /ˈʌndjʊleɪtɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان