[فعل]

تحسین کردن

( ت-ح-س-ی-ن- -ک-ر-د-ن )
1 to admire to praise , to acclaim

to admire /ədˈmɑɪr/ /ədˈmaɪə/


to praise /preɪz/ /preɪz/


to acclaim /əˈkleɪm/ /əˈkleɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان