[فعل]

ترکیب کردن

( ت-ر-ک-ی-ب- -ک-ر-د-ن )
1 to combine to blend , to mix

to combine /ˈkɑmbaɪn/ /ˈkɒmbaɪn/


to blend /blɛnd/ /blend/


to mix /mɪks/ /mɪks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان