[فعل]

تعقیب کردن

( ت-ع-ق-ی-ب- -ک-ر-د-ن )
1 to chase to follow , to pursue

to chase /ʧeɪs/ /ʧeɪs/


to follow /ˈfɑl.oʊ/ /ˈfɒləʊ/


to pursue /pərˈsu/ /pəˈsjuː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان