[اسم]

تفنن

( ت-ف-ن-ن )
1 hobby amusement , recreation

hobby /ˈhɑb.i/ /ˈhɒbi/


amusement /əmˈjuzmənt/ /əˈmjuːzmənt/


recreation /ˌrɛkriˈeɪʃən/ /ˌriːkriˈeɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان