[صفت]

تندرو

( ت-ن-د-ر-و )
1 swift fast , fleet-footed

swift /swɪft/ /swɪft/


fast /fæst/ /fɑːst/


2 extremist

extremist /ɪkˈstriːmɪst/ /ɪkˈstriːmɪst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان