[اسم]

جذابیت

( ج-ذ-ا-ب-ی-ت )
1 attractiveness attraction , appeal , charm , fascination

attractiveness /əˈtræktɪvnəs/ /əˈtræktɪvnəs/


attraction /əˈtrækʃən/ /əˈtrækʃ(ə)n/


appeal /əˈpil/ /əˈpiːl/


charm /tʃɑrm/ /tʃɑːm/


fascination /ˌfæsəˈneɪʃən/ /ˌfæsɪˈneɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان