[اسم]

جذبه

( ج-ذ-ب-ه )
1 charisma magnetism , charm , appeal

charisma /kəˈrɪzmə/ /kəˈrɪzmə/


magnetism /ˈmægnəˌtɪzəm/ /ˈmægnɪtɪzm/


charm /tʃɑrm/ /tʃɑːm/


appeal /əˈpil/ /əˈpiːl/

2 ecstasy rapture

ecstasy /ˈekstəsi/ /ˈekstəsi/


rapture /ɹˈæptʃɚ/ /ɹˈaptʃə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان