[اسم]

جعل

( ج-ع-ل )
1 forgery falsification , fabrication

forgery /ˈfɔːrdʒəri/ /ˈfɔːdʒəri/


falsification /fˌɑːlsɪfɪkˈeɪʃən/ /fˌɒlsɪfɪkˈeɪʃən/


fabrication /fˌæbɹɪkˈeɪʃən/ /fˌabɹɪkˈeɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان