[اسم]

falsification

/fˌɑːlsɪfɪkˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحریف

معادل ها در دیکشنری فارسی: تحریف تخطئه جعل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان