[اسم]

حذر

( ح-ذ-ر )
1 caution to heed , vigilance

caution /ˈkɔːʃn/ /ˈkɔːʃn/


to heed /hid/ /hiːd/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان