[اسم]

خوراک

( خ-و-ر-ا-ک )
1 food

food /fuːd/ /fuːd/

2 feed

feed /fiːd/ /fiːd/

3 meal

meal /miːl/ /miːl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان