[اسم]

دادخواست

( د-ا-د-خ-و-ا-س-ت )
1 suit plea , petition

suit /suːt/ /sjuːt/


plea /pli/ /pliː/


petition /pəˈtɪʃən/ /pəˈtɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان