[فعل]

در بر گرفتن

( د-ر- -ب-ر- -گ-ر-ف-ت-ن )
1 to include to consist , to comprise

to include /ɪnˈkluːd/ /ɪnˈkluːd/


to consist /kənˈsɪst/ /kənˈsɪst/


to comprise /kəmˈpraɪz/ /kəmˈpraɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان