[فعل]

درهم آمیختن

( د-ر-ه-م- -آ-م-ی-خ-ت-ن )
1 to intermingle to mix , to blend

to intermingle /ɪntˈɜːmɪŋɡəl/ /ɪntˈɜːmɪŋɡəl/


to mix /mɪks/ /mɪks/


to blend /blɛnd/ /blend/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان