[فعل]

to intermingle

/ɪntˈɜːmɪŋɡəl/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: intermingled] [گذشته: intermingled] [گذشته کامل: intermingled]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درآمیختن با هم آمیختن

معادل ها در دیکشنری فارسی: درهم آمیختن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان