[فعل]

دست نگهداشتن

( د-س-ت- -ن-گ-ه-د-ا-ش-ت-ن )
1 to stop to discontinue , to cease , to halt

to stop /stɑp/ /stɒp/


to discontinue /ˌdɪskənˈtɪnjuː/ /ˌdɪskənˈtɪnjuː/


to cease /sis/ /siːs/


to halt /hɔlt/ /hɔːlt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان