[اسم]

رضا

( ر-ض-ا )
1 contentment

contentment /kəntˈɛntmənt/ /kəntˈɛntmənt/

2 consent assent

consent /kənˈsɛnt/ /kənˈsɛnt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان