[اسم]

رغبت

( ر-غ-ب-ت )
1 desire inclination , tendency

desire /dəˈzɑɪr/ /dɪˈzaɪə/


inclination /ˌɪnkləˈneɪʃən/ /ˌɪnklɪˈneɪʃən/


tendency /ˈtɛndənsi/ /ˈtendənsi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان