[اسم]

زمان

( ز-م-ا-ن )
1 time

time /tɑɪm/ /taɪm/

2 age

age /eɪdʒ/ /eɪʤ/

3 tense

tense /tens/ /tens/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان