[اسم]

سرور

( س-ر-و-ر )
1 leader

leader /ˈliːdər/ /ˈliːdə/

2 joy mirth

joy /dʒɔɪ/ /dʒɔɪ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان