[اسم]

شاگرد

( ش-ا-گ-ر-د )
1 apprentice

apprentice /əˈprɛntəs/ /əˈprɛntɪs/

2 errand boy

errand boy /ˈɛɹənd bˈɔɪ/ /ˈɛɹənd bˈɔɪ/

3 pupil student

pupil /ˈpjuːpl/ /ˈpjuːpl/


student /ˈstuːdənt/ /ˈstjuːdənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان