[اسم]

شایستگی

( ش-ا-ی-س-ت-گ-ی )
1 worthiness propriety , qualification

worthiness /wˈɜːðɪnəs/ /wˈɜːðɪnəs/


propriety /prəˈpraɪəti/ /prəˈpraɪəti/


qualification /ˌkwɑl.ə.fəˈkeɪ.ʃən/ /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان