[اسم]

worthiness

/wˈɜːðɪnəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شایستگی ارزش، استحقاق، سزاواری

معادل ها در دیکشنری فارسی: استحقاق شایستگی لیاقت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان