[اسم]

worthiness

/wˈɜːðɪnəs/
غیرقابل شمارش

1 شایستگی ارزش، استحقاق، سزاواری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان