[فعل]

would

/wʊd/
فعل وجهی فعل گذرا
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 [فعل کمکی حالت شرطی]

 • 1.She'd be a fool to accept it.
  1. احمق است (اگر) آن را بپذیرد.
 • 2.They knew there would be trouble unless the report was finished by the next day.
  2. آنها می‌دانستند که مشکل ایجاد می‌شود، مگر اینکه گزارش تا روز بعد آماده شود.
 • 3.They would never have met if she hadn't gone to Emma's party.
  3. آنها هرگز با هم آشنا نمی‌شدند اگر او به مهمانی "اما" نرفته بود [نمی‌رفت].
 • 4.What would you do if you lost your job?
  4. اگر کارت را از دست می‌دادی چه کار می‌کردی؟

2 [فعل کمکی حالت التزامی] (to would)

 • 1.I wish he would go away.
  1. ای کاش او برود.
 • 2.I wish it would stop raining.
  2. کاش باران قطع بشود.
 • 3.I wish you'd be quiet for a minute.
  3. ای کاش برای یک دقیقه ساکت می‌شدی.

3 [فعل کمکی برای بیان تمایل] [برای درخواست مودبانه]، خواستن (to would)

would like
خواستن
 • 1. I'd like some cheese, please.
  1. کمی پنیر می‌خواهم [لطفا کمی پنیر به من بدهید].
 • 2. I'd like to see you again.
  2. می‌خواهم شما را دوباره ببینم.
would love
دوست داشتن
 • "Would you come to my party?" "I'd love to, but I'm busy."
  «به مهمانی من می‌آیی؟» «دوست دارم بیایم، ولی سرم شلوغ است.»
would hate
متنفر بودن/تنفر داشتن
 • I'd hate you to think I was criticizing you.
  متنفرم از اینکه تو فکر کنی من داشتم از تو انتقاد می‌کردم.
would rather
ترجیح دادن
 • 1. I'd rather come with you.
  1. ترجیح می‌دهم با تو بیایم.
 • 2. I'd rather you came with us.
  2. ترجیح می‌دهم با ما می‌آمدی.

4 [فعل کمکی برای بیان نظر]

would imagine
تصور کردن
 • I would imagine the job will take about two days.
  تصور می‌کنم آن کار حدود دو روز طول بکشد.
would say
گفتن
 • I'd say he was about fifty.
  من می‌گویم او حدود پنجاه بود [او حدوداً پنجاه ساله بود].
would think
فکر کردن
 • Her English accent is so good, you would think she was a native speaker.
  لهجه انگلیسی او به‌قدری خوب است که فکر می‌کنی او یک بومی است.

5 [فعل کمکی آینده در گذشته]

 • 1.He said he would be here at eight o'clock.
  1. او گفت ساعت هشت اینجا خواهد بود.
 • 2.She burned the letters so that her husband would never read them.
  2. او نامه‌ها را سوزاند تا شوهرش هرگز آن‌ها را نخواند.
 • 3.They told me that they probably wouldn't come.
  3. آن‌ها به من گفتند که احتمالاً نمی‌آیند.
کاربرد آینده در گذشته با would
از آینده با فعل would برای بیان قول یا تعهد یا کارهای داوطلبانه استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که بعد از would فعل به صورت ساده می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان