[صفت]

worth

/wɜrθ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (دارای) ارزش قیمت (داشتن)

to be worth something
مبلغی قیمت داشتن
 • 1. My house now is worth double what I paid for it.
  1. در حال حاضر خانه من دو برابر چیزی [مبلغی] که من برایش پرداختم، قیمت دارد.
 • 2. Our house is worth about £100 000.
  2. خانه ما حدودا 100000 پوند قیمت دارد.
to be worth doing something
ارزش کاری را داشتن
 • Is the castle worth seeing?
  آیا آن قلعه ارزش دیدن را دارد؟
[اسم]

worth

/wɜrθ/
غیرقابل شمارش

2 ارزش

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارج ارزش بها وقع قدر
مترادف و متضاد value
 • 1.The painting is of little worth.
  1. آن نقاشی ارزش کمی دارد.

3 اندازه

ten dollars’/£40... worth of something
به اندازه [ارزش] ده دلار/چهل پوند و... از چیزی
 • I'd like ten dollars' worth of gas, please.
  من به اندازه ده دلار بنزین می‌خواستم، لطفا.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان